Dziś jest:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

http://www.wolomin-kobylka.pl/ 

Obejrzyj film o Projekcie Grupowym wrzesień 2010.

W 2003 r. władze Gminy Wołomin, Gminy Kobyłka i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podjęły działania mające na celu zidentyfikowanie możliwości pozyskania i wykorzystania środków pomocowych UE w celu realizacji koncepcji budowy nowej oczyszczalni ścieków i poprawy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie. Rozważanych było wiele podejść co do zakresu, modelu organizacyjnego oraz źródeł finansowania. W wyniku tych działań udało się osiągnąć konsensus i zdefiniować projekt.

Przygotowanie tego etapu przedsięwzięcia rozpoczęło się realizacją projektu pomocy technicznej dla przygotowania projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” (kontrakt nr Szamałek 20-ISPA-PL-SAO/ENV). Ww. kontrakt podpisany został przez stronę polską (SAO) w dniu 2 kwietnia 2004r. natomiast przez przedstawiciela Komisji Europejskiej w dniu 13 kwietnia 2004r. Wnioskodawcą i Beneficjentem była Spółka PWiK. Kontrakt opiewał na kwotę 179 330,0 Euro z czego 25% kwoty netto zapłacił Wnioskodawca, jednocześnie na mocy umowy dotacji nr 153/05/Wn7/OW-KI-IS/D zawartej w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Spółką PWiK a NFOŚiGW, Wnioskodawca zapewnił sobie dofinansowanie ponoszonych przez siebie kosztów związanych z realizacją wspomnianego kontraktu. Dotacja stanowi 40% z 25% współfinansowania będącego po stronie Beneficjenta, co stanowi 17 933,0 Euro (85 732,29 PLN wg kursu przyjętego w umowie). Z uwagi na grupowy charakter projektu 50% kwoty wkładu przypadającego na Wnioskodawcę refinansowała Gmina Kobyłka.

Realizacja tego kontraktu pozwoliła Beneficjentowi na opracowanie Studium Wykonalności (Raportu Końcowego) wraz z Wnioskiem o dofinansowanie do Komisji Europejskiej dla projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”.

Zgodnie z przyjętymi założeniami realizacyjnymi dla tego projektu, przedsięwzięcie to zdefiniowano jako projekt grupowy, tzn. występuje dwóch beneficjentów:

 • PWiK Sp. z o.o.
 • Gmina Kobyłka


Pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w jego realizację są:

 • Komisja Europejska,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres rzeczowy tej inwestycji obejmuje:

 • rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Krym”
 • budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Wołomina
 • budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Kobyłki.

W ramach rozbudowy sieci w Wołominie przewidziano następujące zadania rzeczowe:

 • kolektor F
 • sieć sanitarna grawitacyjna (37,35 km)
 • przewody tłoczne (7,65 km)
 • pompownie ścieków (12 sztuk)
 • kolektory deszczowe (20,7 km)
 • przewody deszczowe tłoczne (270 m)
 • separatory (4 sztuki)
 • osadniki (3 sztuki)
 • zbiornik retencyjny z pompownią
 • sieć wodociągowa (2,5 km)

Realizację inwestycji przewidziano na lata 2006 – 2009. Łączny oszacowany koszt netto dla tej inwestycji dla Wołomina wynosi około 91,2 mln PLN, z czego 87,9 mln PLN stanowi koszt kwalifikowany. Wyliczony wskaźnik współfinansowania stanowi 80% kosztu kwalifikowanego oraz 77,2 % kosztu całkowitego projektu co oznacza, że Spółka może liczyć na około 70,4 mln PLN z samego Funduszu Spójności.

Finansowanie pozostałej kwoty tj. około 20,8 mln PLN będącej różnicą kosztu całkowitego i wartości bezwzględnej udziału Funduszu Spójności, Spółka musi zapewnić we własnym zakresie.

W tym celu zaciągnięte zostaną przez PWiK Sp. z o.o. pożyczki w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW (zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych instytucjach) odpowiednio w wysokości około 16,2 mln PLN i 2,3 mln PLN. Pożyczki te uruchamiane będą w 4 transzach począwszy od roku 2006 aż do 2009. Przyjęto, że spłata tych pożyczek rozpocznie się w 2010 r. i zakończy w 2019 r.

Pozostałą kwotę współfinansowania tzn. 2,3 mln PLN stanowić będzie bezpośredni udział własny środków Spółki. Jednocześnie aby zapewnić bezproblemowe i terminowe dokonywanie płatności na rzecz Wykonawców w modelu finansowym założono możliwość finansowania pomostowego, które stanowić miałoby około 25% kwoty grantu przyznanego decyzją Komisji Europejskiej na dany rok. Ponadto założono że w 2009 r. zaciągnięta zostanie końcowa pożyczka pomostowa pod tzw. płatność końcową przekazywaną przez KE po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Beneficjenta. Kwota ta stanowi 20% współfinansowania FS, tj. około 14,08 mln PLN.

Komisja Europejska pismem z dnia 20 września 2005r. potwierdziła zarejestrowanie wniosku dla projektu 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka w dniu 6 września 2005r. Tym samym jako wydatki kwalifikowane w ramach w/w projektu mogą być uznane kwoty wydatkowane od dnia rejestracji wniosku, pod warunkiem późniejszego wydania przez Komisję Europejską decyzji przyznającej dofinansowanie.


Dodano: 20 grudnia 2010

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij