Dziś jest:

Informacja

W dniu 21 lipca 2015r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 85 369,03 zł na dofinansowanie poniżej wymienionych rodzajów zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146).

Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000,00 zł (maksymalnie dwukrotnie w roku kalendarzowym) bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Zadania publiczne, o których mowa powyżej, to:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,

3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,

4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników,

5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

6. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

7. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Oferent składający wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6/14 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,1138 i 1146), które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Mazowieckiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

3. W pierwszej kolejności o dofinansowaniu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dalej poprawność formalno – merytoryczna złożonej oferty (do wyczerpania środków).

4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty nie może przekroczyć 10 000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy i/lub osobowy). Wnioskowana kwota dotacji na koszty administracyjne nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji. Łączna kwota przyznanej dotacji temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście, w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III p., 02-002 Warszawa, w godz. 08:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje datawpływu do kancelarii) na powyższy adres z dopiskiem na kopercie wskazującym na rodzaj zadania publicznego.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. osób niepełnosprawnych: Pan Artur Pozorek Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych. , Tel. (22) 622-42-32 w. 25, mail: artur.pozorek@mcps.com.pl

Pani Magdalena Mazur, tel. (22) 622-42-32 w. 56, mail: magdalena.mazur@mcps.com.pl


Dodano: 28 lipca 2015

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij