Dziś jest:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05 – 200 Wołomin


Dodano: 12 maja 2017

Dowiedz się więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. rozbudowy drogi w Zagościńcu

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 29 grudnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 24 marca 2017 r. oraz uzupełniony pismem złożonym w dniu 4 maja 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.56.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od działki ew. nr 2 obręb Duczki – 01 do ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej”.

Działki usytuowania obiektu:

 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach - numery działek po podziale):

 • ew. nr: 151/2 (151/3, 151/4), 152/1 (152/5, 152/6), 152/2 (152/3, 152/4), 153 (153/1, 153/2), 171 (171/1, 171/2) w obrębie 0037, Zagościniec - 07, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 81 (81/1, 81/2), 96/1 (96/8, 96/9) w obrębie 0035, Zagościniec - 05, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 11 (11/1, 11/2), 268 (268/1, 268/2), 263 (263/1, 263/2) w obrębie 0039, Zagościniec - 09, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 1/3 (1/4, 1/5), 14 (14/1, 14/2) w obrębie 0017, Lipinki, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:

 • ew. nr: 174/1, 174/3, 174/4 w obrębie 0037, Zagościniec - 07, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 272, 269, 273 w obrębie 0039, Zagościniec - 09, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 4, 13 w obrębie 0017, Lipinki, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 178 w obrębie 0038, Zagościniec - 08, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:

 • ew. nr: 1/3 w obrębie 0035, Zagościniec - 05, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 13/1 w obrębie 0038, Zagościniec - 08, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, w nawiasach – działek po podziale):

 • ew. nr: 176/5, 175 w obrębie 0034, Zagościniec - 04, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 111/3, 112 w obrębie 0035, Zagościniec - 05, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 175, 152/1 (152/5, 152/6), 152/2 (152/3, 152/4), 153 (153/1, 153/2), 171 (171/1, 171/2), 173, 106 w obrębie 0037, Zagościniec - 07, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 114, 151/2, 179, 176/1, 176/2, 172/3, 172/4, 170, 67, 146, 128, 129 w obrębie 0038, Zagościniec - 08, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 11 (11/1, 11/2), 207/1, 245, 212, 233, 239, 240, 255, 256, 270, 271, 268 (268/1, 268/2) w obrębie 0039, Zagościniec - 09, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski,

 • ew. nr: 20/1 w obrębie 0017, Lipinki, jednostka ew. 143412_5- Wołomin - obszar wiejski.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Dodano: 10 maja 2017

Dowiedz się więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego ws. ul. Chełmskiej

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.)

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, decyzji Nr 15pz/2017 znak WAB.6740.14.3.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie”.

Działki usytuowania obiektu:

 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):

 • ew. nr: 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2), 141 (141/1, 141/2) w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,

 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin w całości:

 • ew. nr: 135/4, 135/5, 138/1, 138/4 w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto,

 • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:

 • ew. nr: 138/3, 132/1, 142/3 w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):

 • ew. nr: 8/7, 8/1, 76/7, 139 (139/1, 139/2), 140 (140/1, 140/2), 141 (141/1, 141/2), 135/3, 135/1, 134, 133 w obrębie 0014-14, jednostka ew. 143412_4 - Wołomin - miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Dodano:

Dowiedz się więcej

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej

Zapraszamy na sesje nadzwyczajną, 8 maja, o godzinie 19.00 w sali 106.


Dodano: 5 maja 2017

Dowiedz się więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Małetkę, złożony w dniu 12 stycznia 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.3.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie”.


Dodano: 9 marca 2017

Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina złożony w dniu 25.01.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.6.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej ulicy Piaskowej w Wołominie”.


Dodano: 23 lutego 2017

Dowiedz się więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Departament Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informuje o wydaniu przez MIiB decyzji z dnia 20 stycznia 2017 r., znak DLI.II.6621.29.2016.DB.41, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 30/II/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., znak WI-II.7820.1.7.2015.AM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Radzymin Płd.". Zadanie II węzeł "Kobyłka" (bez węzła) – węzeł "Radzymin Płd."
Dodano: 31 stycznia 2017

Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE o podjęciu prac nad zmianą granic parku kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” oraz o możliwości składania wniosków do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie.
Dodano: 8 listopada 2016

Dowiedz się więcej

Informacja Urzędu Miejskiego o zamiarze budowy nowych dróg gminnych

Urząd Miejski w Wołominie informuje o zamiarze budowy n/w dróg gminnych: - Ulica Zielona w Wołominie. - Ulica Kmicica w Wołominie. - Ulica Duczkowska w Wołominie. - Ulica Lipiny Kąty w Wołominie. - Ulica Wesoła w Wołominie. - Ulica Parkowa w Wołominie. Wobec powyższego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1440), informujemy o możliwości zgłaszania przez zainteresowane podmioty udostępnienia kanału technologicznego, w celu jego zaprojektowania i budowy w ww. drogach.
Dodano: 7 października 2016

Dowiedz się więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego - „Budowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie (wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Duczkowską)”
Dodano: 23 września 2016

Dowiedz się więcej

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij