Dziś jest:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05 – 200 Wołomin

1. Stanowisko pracy: inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

posiadanie obywatelstwa polskiego,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

posiadanie nieposzlakowanej opinii,

posiadanie, co najmniej trzyletniego stażu pracy, w jednostkach administracji samorządowej,

wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterskie) z zakresu: geodezji, prawa lub administracji,

znajomość przepisów ustaw:

– o gospodarce nieruchomościami,

– prawo geodezyjne i kartograficzne,

– kodeks postępowania administracyjnego.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

biegłość w posługiwaniu się komputerem,

dobra znajomość pakietu MS Office, Word, Excel,

umiejętność obsługi programów Geomap, EGBWIN, LEX.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

przygotowywanie umów dotyczących dzierżawy nieruchomości gminnych,

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na dysponowanie gruntami gminnymi leżącymi poza

pasami drogowymi dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej,

prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem prawa własności do nieruchomości gminnych w księgach

wieczystych oraz z dokonaniem aktualizacji informacji w operacie ewidencji gruntów i budynków,

wprowadzanie opłat rocznych z tytułu użytkowanie wieczystego,

przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących dzierżawy, najmu nieruchomości

stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin lub będących we władaniu Gminy,

przygotowywanie i publikowanie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy,

przygotowywanie umów na administrowanie nieruchomościami będącymi własnością Gminy Wołomin,

prowadzenie wszelkich spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości gminnych,

prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,

prowadzenie całości spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności,

prowadzenie całości spraw związanych z oddawaniem nieruchomości gminnych w trwały zarząd,

współpraca z innymi Wydziałami, sądami, kancelariami notarialnymi, organizacjami i jednostkami

wykonawstwa, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych znajdujących się

w gminnym zasobie mieszkaniowym,

przygotowywanie wniosków i dokumentów w ramach prowadzonych spraw, w sprawach ujawnienia praw

Gminy w księgach wieczystych i rejestrze ewidencji gruntów,

współpraca z innymi Wydziałami, sądami, kancelariami notarialnymi, organizacjami i jednostkami

wykonawstwa geodezyjnego,

przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanych zadań.

5. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:

praca w budynku Urzędu i poza nim,

praca na stanowisku urzędniczym,

1/1 etatu,

praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty

życiorys zawodowy,

list motywacyjny,

kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, uprawnienia, staż pracy i doświadczenie zawodowe,

ukończone kursy, szkolenia,

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata, od kiedy może podjąć zatrudnienie,

kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie,

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw

publicznych,

oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 22 MAJA 2017 ROKU

Wymagane dokumenty należy:

składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) stanowiska 2 lub 3 – Urząd Miejski w Wołominie

ul. Ogrodowa 4 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, życiorys zawodowy i list motywacyjny, powinny być własnoręcznie podpisane

i powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.

922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).

Druki oświadczeń, wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych są do pobrania na stronie BIP Urzędu

Miejskiego w zakładce Nabór pracowników.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wołomin, dnia 11 maja 2017 r.


Dodano: 12 maja 2017

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij