Dziś jest:

Referendum

Ogólnokrajowe referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003r.

OFICJALNE WYNIKI
 

NR
Wyszczególnienie
liczba osób upraw.
do
głosowania
liczba
osób, którym
wydano karty do głosow.
liczba kart ważnych wyjętych z urny (osób, które wzięły udział w
głosowaniu)
frekwencja
5:3 x 100%
liczba
głosów nieważ.
liczba głosów ważnych liczba głosów na TAK liczba głosów
na NIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52
778
497
497
63.88%
7
490
286
204
2.
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, ul. Szkolna 1
2 139
1 187
1 187
55.49%
6
1 181
829
352
3.
Zespół Szkół nr 5 w Duczkach, Duczki
2 253
1 429
1 429
63.43%
9
1 420
903
517
4.
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, Stare Grabie
460
239
239
51.96%
1
238
145
93
5.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Nowe Lipiny ul. Szosa Jadowska 49
1 014
597
595
58.68%
4
591
404
187
6.
Szkoła Podstawowa w Majdanie, ul. Racławicka 2
1 145
595
595
51.97%
5
590
387
203
7.
Szkoła Podstawowa w Ossowie, ul. Matarewicza 113
907
535
535
58.99%
9
526
342
184
8.
Świetlica SBM, Wołomin Aleja Niepodległości 17
1 821
1 184
1 184
65.02%
8
1 176
862
314
9.
Zespół Szkół Nr 3, Wołomin ul. Kazimierza Wielkiego 1
1 998
1 342
1 341
67.12%
3
1 338
1 001
337
10.
Zespół Szkół Nr 3 (dawne przedszkole), Wołomin ul. Kazimierza Wielkiego 1
1 868
1 285
1 283
68.68%
4
1 279
994
285
11.
Szkoła Podstawowa nr 7, Wołomin ul. Poprzeczna 6
2 208
1 504
1 502
68.03%
7
1 495
1 146
349
12.
Miejski Dom Kultury, Wołomin ul. Mariańska 7
1 750
985
984
56.23%
6
978
694
284
13.
Szkoła Podstawowa nr 1, Wołomin ul. Wileńska 32
1 136
614
613
53.96%
6
607
440
167
14.
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości , Wołomin ul. Moniuszki 11
1 472
882
882
59.92%
7
875
670
205
15.
Zespół Szkół Nr 2, Wołomin ul. Lipińska 16
1 385
775
775
55.96%
4
771
564
207
16.
Przedszkole im. Czerwonego Kapturka , Wołomin ul. Fieldorfa 22
1 407
947
947
67.31%
4
943
715
228
17.
Klub Osiedlowy TRAMP, Wołomin ul. Prądzyńskiego 22
1 265
885
885
69.96%
4
881
716
165
18.
Zespół Szkół Nr 6, Wołomin ul. 1-go Maja 33
2 049
1 213
1 213
59.20%
7
1 206
859
347
19.
Zespół Szkół, Wołomin ul. Legionów 85
2 214
1 466
1 465
66.17%
10
1 455
1 053
402
20.
Zespół Szkół nr 1, Wołomin ul. Sasina 33
1 785
1 132
1 132
63.42%
6
1 126
854
272
21.
Zespół Szkół Ekonomicznych, Wołomin Al. Armii Krajowej 38/40
2 114
1 363
1 362
64.43%
5
1 357
965
392
22.
Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, Wołomin Al. Armii Krajowej 56
1 270
851
850
66.93%
11
839
654
185
23.
Zespół Szkół Nr 4, Wołomin Al. Armii Krajowej 81
1 540
1 053
1 053
68.38%
10
1 043
758
285
24.
P.E.i T.O.R.- ELTOR – Warszawa sp.z o.o., Wołomin Al. Armii Krajowej 110/112
1 388
808
808
58.21%
5
803
552
251
25.
SZPZOZ Wołomin, Wołomin ul. Gdyńska 1/3
131
94
94
71.76%
2
92
63
29
Ogółem
37497
23462
23450
62.54%
150
23300
16856
6444

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonym na dzień 8 czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., informuje o warunkach udziału w tym referendum określonych ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami).

I. Warunki ogólne

Warunkiem udziału w referendum jest posiadanie obywatelstwa polskiego i ukończenie najpóźniej w dniu głosowania 18 lat. Nazwiska osób uprawnionych do udziału w referendum są wpisywane w sporządzanym przez urzędy gmin spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.

Wpisanie do spisu jest więc formalną podstawą udziału w referendum.

Dla osób, które w drugim dniu głosowania, czyli 8 czerwca 2003 r. kończą 18 lat, urzędy gmin sporządzą dodatkowy spis. Oznacza to, iż osoby te, w dniu 7 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu.

Komisje obwodowe w dniu głosowania dopisują do spisu jedynie te osoby, które:

– przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
– zostały pominięte w spisie, jeśli udokumentują iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem w innym obwodzie,
– zostały skreślone ze spisu w związku z ujęciem ich w spisie w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeśli udokumentują, że opuścili szpital lub zakład w przeddzień referendum,
– stale zamieszkują za granicą, udokumentują ten fakt i głosują na podstawie ważnego polskiego paszportu.

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy. Spis powinien być sporządzony najpóźniej w 14 dniu przed dniem referendum.

II. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Nazwiska osób uprawnionych do udziału w referendum stale zamieszkałych w danej gminie i zameldowanych na pobyt stały oraz osób dopisanych do rejestru wyborców na ich wniosek zostaną wpisane z urzędu do spisów osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonych dla poszczególnych obwodów głosowania.
Do rejestru wyborców właściwego dla miejsca zamieszkania mogą być wpisane na swój wniosek osoby, które stale zamieszkują poza miejscem zameldowania na pobyt stały. Dotyczy to również osób, nigdzie nie zamieszkałych przebywających stale na obszarze gminy.
Osoby zameldowane na pobyt czasowy zostaną ujęte w spisach osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu ich stałego zamieszkania (zameldowania na pobyt stały).

III. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w domach studenckich i zespołach domów studenckich.
Osoby, które będą przebywać w dniu referendum w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, a także osoby przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną objęte spisem osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonym dla obwodów utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. O fakcie umieszczenia w spisie dyrektor szpitala, domu pomocy społecznej, zakładu karnego lub aresztu śledczego powinien poinformować osoby, których to dotyczy. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w przeddzień lub w dniu referendum będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach, jeśli wcześniej zaopatrzą się w zaświadczenie o prawie do głosowania. Opisane zasady głosowania dotyczą również osób przebywających w domach studenckich i zespołach domów studenckich, jeśli zostały w nich utworzone obwody głosowania.

Osoby, które zostały objęte spisem osób uprawnionych do udziału w referendum w szpitalach, zakładach pomocy społecznej lub zakładach karnych, a opuszczą te jednostki na dwa dni przed dniem referendum, aby głosować w innym obwodzie głosowania muszą uzyskać z urzędu gminy właściwego dla szpitala, zakładu pomocy społecznej lub zakładu karnego zaświadczenie o prawie do głosowania.

Warunki głosowania w miejscu pobytu czasowego.
Osoby czasowo przebywające poza miejscem stałego zamieszkania mogą wziąć udział w głosowania w miejscu pobytu czasowego (bez pobierania zaświadczenia o prawie do głosowania), jeśli złożą w urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Wniosek składa się najpóźniej do 29 maja 2003 r. w organie ewidencji ludności w urzędzie gminy, na terenie której czasowo przebywa osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu. Dopisanie do spisu w miejscu pobytu czasowego, powoduje z urzędu skreślenie tej osoby ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Także osoby nigdzie niezamieszkałe, przebywające na obszarze gminy, które chcą wziąć udział w głosowaniu, mogą w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2003 r. złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w miejscu przebywania.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe jak również ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, a zamierzający wziąć udział w głosowaniu są dopisywani do spisu osób uprawnionych po złożeniu przez nich wniosku o dopisanie do spisu w wybranym przez nich obwodzie znajdującym się w miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek taki można złożyć w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca pobytu od 18 maja do 25 maja 2003 r.

Procedura taka dotyczy również policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.

Głosowanie w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne, mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Termin złożenia wniosku do urzędu gminy o dopisanie do spisu dla wybranego obwodu głosowania posiadającego lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa dnia 29 maja 2003 r.

Na każde 15.000 mieszkańców gminy powinien przypadać lokal komisji obwodowej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z tym, że w każdej gminie powinien być co najmniej jeden taki lokal.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Udział w głosowaniu poza miejscem stałego zamieszkania jest również możliwy na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które osoba uprawniona do udziału w referendum może otrzymać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania, a po sporządzeniu spisów – w urzędzie gminy, która sporządziła spis zawierający jej nazwisko. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania zarówno w kraju jak i za granicą.

Wydanie zaświadczenia powoduje wykreślenie nazwiska ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu zamieszkania.

O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do dnia 5 czerwca 2003 r., ze względu na to, iż w przeddzień głosowania urzędy gmin są obowiązane przekazać spisy osób uprawnionych przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum, a wydanie zaświadczenia wiąże się z wykreśleniem osoby ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Głosowanie w kraju osób zamieszkałych za granicą.
Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w kraju w dniu referendum, mogą wziąć udział w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich pobytu, jeżeli w dniu głosowania przedłożą obwodowej komisji do spraw referendum ważny polski paszport oraz udokumentują, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentami potwierdzającymi zamieszkiwanie za granicą są na przykład: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą czy też dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie osoby te zostaną dopisane do spisu i dopuszczone do głosowania. Obwodowa komisja do spraw referendum zaznaczy ten fakt na ostatniej stronie wizowej w paszporcie odciskając swoją pieczęć i wpisując datę.

Osoba zamieszkała za granicą może również głosować w kraju na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula w miejscowości, w której utworzono obwód głosowania.

Głosowanie za granicą.
Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wzięcia udział w referendum, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Osoby przebywające za granicą, w tym także osoby które stale zamieszkują w kraju a nie posiadają zaświadczenia o prawie do głosowania, w celu wzięcia udziału w referendum powinny najpóźniej do 3 czerwca 2003 r. zgłosić właściwej terytorialnie placówce konsularnej, w której utworzono obwód głosowania wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek można zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie bądź telefaksem lub w formie elektronicznego przekazu, z podaniem danych objętych spisem oraz numerem ważnego polskiego paszportu, a także miejscem i datą jego wydania.

Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą przez Ministra Spraw Zagranicznych zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw, będzie również dostępny we wszystkich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, a także w Internecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – adres: www.pkw.gov.pl.

Głosowanie na statkach morskich.
Osoby, które będą przebywały w dniu głosowania na polskich statkach morskich i zechcą wziąć udział w referendum, powinny do 3 czerwca 2003 r. złożyć wniosek do kapitana statku o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania utworzonym na tym statku. Wniosku takiego nie muszą składać osoby posiadające zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wykaz obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich przez Ministra Infrastruktury zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw, będzie również dostępny w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, a także w Internecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – adres: www.pkw.gov.pl.

INFORMACJA

Zgodnie z w ustawą z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 roku RN 95 poz. 602 z późn. zm.) podziału gminy na obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek burmistrza wg zasady, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców, w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, burmistrz przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania ( poniżej 500 mieszkańców lub powyżej 3.000 mieszkańców), zmiany liczby radnych lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.

Przed zarządzonym na 7 i 8 czerwca 2003 roku referendum akcecyjnym nie zaszły wyżej wymienione przesłanki. Dlatego też, zgłoszone podczas konsultacji społecznych wnioski Mieszkańców wsi Stare Lipiny i Mieszkańców ulicy Kościelnej w Wołominie w sprawie zmian w obwodach głosowania, nie mogły zostać uwzględnione.


Dodano: 19 grudnia 2010

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij