Dziś jest:

Wybory Samorządowe 2010

Wyniki głosowania II tury wyborów na Burmistrza Wołomina w dniu 5 grudnia 2010 roku:


Madziar Ryszard Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 8414 głosów
Mikulski Jerzy zgłoszony przez KWW Samorządowy Komitet Wyborczy – SKW 2010 – 6108 głosów

WYNIKI  GŁOSOWANIA W WYBORACH BURMISTRZA WOŁOMINA
W DNIU 21 LISTOPADA 2010 ROKU

 

1.BARSZCZ Jacek Tomasz     –        697 głosów

2.MADZIAR Ryszard Jan        –       5.012 głosów

3.MIKULSKI Jerzy                     –    5.223 głosy

4.RYTEL Konrad Szymon      –      4.276 głosów

5.SULICH Igor Sebastian        –    2.743 głosy

6.ZYCH Kazimierz Andrzej     –        478 głosów

    W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku żaden z 6 kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

    W związku z powyższym w dniu 5 grudnia 2010 roku /niedziela/ zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie, w którym wezmą udział:

MIKULSKI Jerzy                     –      5.223 głosy

MADZIAR Ryszard Jan          –      5.012 głosów

    Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2010 roku /niedziela/ w tych samych lokalach wyborczych czynnych w godz. 8.00 -22.00.

 

PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH BURMISTRZA WOŁOMINA – 5 GRUDNIA 2010 ROKU (NIEDZIELA), LOKALE CZYNNE W GODZ. 8.00- 22.00
 

WYNIKI WYBORÓW DO  RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

Zarejestrowanych zostało 221 kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Wołominie, do składu Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2010 – 2014 Mieszkańcy wybrali następujące osoby:

BEREDA ADAM

157

2

BIAŁY RAFAŁ

345

2

CZARZASTY LESZEK

320

4

DĘBKOWSKA ARLETA

258

2

DUTKIEWICZ MARCIN

282

1

GÓRSKI MAREK

364

1

JUGREW DIMITAR

291

4

KOZACZKA DOMINIK

194

4

KRAWCZYK JANUSZ

227

4

LUBIAK KATARZYNA

515

3

MADZIAR RYSZARD JAN

732

2

MILEWSKI MICHAŁ

267

1

PEŁSZYK JOANNA

332

2

PLICHTA WOJCIECH TADEUSZ

364

1

SULICH IGOR

566

4

SZEWCZYK GRZEGORZ

251

1

TARAPATA KAZIMIERZ

231

3

WIATRAK EMIL

350

3

WIĘCH GRAŻYNA ANASTAZJA

310

1

WYTRYKUS KRZYSZTOF

290

3

ŻELEZIK ANDRZEJ MARCIN

454

3

INFORMACJA – USUWANIE PLAKATÓW WYBORCZYCH

    Zgodnie z art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 z późn .zm.) pełnomocnicy komitetów wyborczych zobowiązani są do usunięcia  w terminie 30 dni po dniu wyborów,  plakatów, haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu przeprowadzenia  kampanii wyborczej.
    W przypadku nie usunięcia  przez Pełnomocników plakatów w ustawowym terminie, zostanie wydana decyzja Burmistrza Wołomina w sprawie usunięcia plakatów na koszt pełnomocników komitetów wyborczych.

 
 
SKŁADY OSOBOWE  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z PEŁNIONYMI W NICH  FUNKCJAMI
 
 
Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie 
w sprawie zmian w  składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
 
 
 
WYŁOŻENIE SPISU WYBORCÓW 
 

Uprzejmie informuję, że w dniach  od 10 do 17 listopada 2010 roku

w godzinach pracy Urzędu  /pn-pt. 8-16, śr. 8-18/ w Biurze Obsługi Mieszkańców

( stanowiska 7 i 8)

będzie udostępniony do wglądu spis wyborców.

                                                                        /BURMISTRZ WOŁOMINA

 
 
INFORMACJA – GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborco!

w związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, osoba chcąca głosować przez pełnomocnika, w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa, składa wniosek do Burmistrza Wołomina (Wyborca wniosek składa w gminie, w której jest wpisany do rejestru wyborców).

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 11 listopada 2010 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, a w przypadku obywatela UE niebędącego obywatelem polskim tłumaczenie przysięgłego aktualnego dokumentu potwierdzającego uznanie za osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie dotyczy osób, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat;

  • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraził zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa , w stosunku przysposobienia, kurateli;

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze, jak również kandydaci na radnych

 
 

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

    Informujemy, iż Uchwałą Nr 7/2010  z dnia 3 listopada 2010 roku Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych, zostały powołane Obwodowe Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
    Na podstawie art. 18 ust. 3  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) informuję, iż
pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się dnia 8 listopada 2010 roku o godz. 18.30 (poniedziałek), w sali widowiskowej Miejskiego  Domu Kultury w Wołominie przy ulicy Mariańskiej 7.
    Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) Uchwały  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 roku w sprawie  sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st Warszawy, w razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu i nie wyjaśnieniu w ciągu 2 dni przyczyn nieobecności, nastąpi odwołanie takiej osoby ze składu obwodowej komisji wyborczej. Usprawiedliwienia swojej nieobecności można dokonać w pokoju 104 lub 306 w Urzędzie Miejskim w Wołominie lub pod numerami telefonu ( 22 ) 763 30 25 i 763 30 32, lub e-mail: olaludwiniak@um.wolomin.pl.    
      W dniu 15 listopada 2010 roku o godz. 18.30 (poniedziałek) w sali widowiskowej Miejskiego  Domu Kultury w Wołominie przy ulicy Mariańskiej 7, odbędzie się szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Obecność obowiązkowa.
 
 
 
 
Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie 
w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie 
w sprawie nadania numerów listom kandydatów do Rady Miejskiej w Wołominie
 
 
 
 INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie
z dnia 29 października 2010 roku


Zgodnie z art.  19 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( (Dz.U.  z 2003 roku Nr  159 poz. 1547 z późn. zm.) w przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do komisji, niż dopuszczalny, skład osobowy obwodowej komisji wyborczej ustalany jest w drodze publicznego losowania. W ustawowym terminie pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, zgłosiły do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29 z siedzibą w SZPZOZ w Wołominie (obwód odrębny) więcej niż 7 kandydatów. Zgodnie z art. 18 ust. 2a. wyżej cytowanej ustawy, w obwodach odrębnych, w skład komisji wchodzi od 5 do 7 osób, w tym osoba wskazana przez Burmistrza.

W związku z powyższym skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29 z siedzibą w SZPZOZ w Wołominie, zostanie ustalony w drodze losowania.
Losowanie odbędzie się 2 listopada 2010 roku (wtorek), o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie
Zygmunt Nieznański

 

 

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Wołomina dotyczące obwodów do głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Członkostwo w komisjach

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dot. ordynacji wyborczej

Uchwała w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania

Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej po ukonstytuowaniu

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej

Pobierz: Obwieszczenie Burmistrza Wołomina z dnia 22 września 2010 roku w sprawie okręgów wyborczych

Pobierz: ZARZĄDZENIE Nr 136/2010 Burmistrza Wołomina z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wołomin miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Zwracamy się do osób korzystających ze słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Wołomin o nie zaklejanie urzędowych ogłoszeń i obwieszczeń.

Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w związku z przygotowaniami do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami burmistrza na obszarze gminy musi być zapewniona odpowiednia liczba miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Dziękuję

Burmistrz Wołomina
Jerzy Mikulski


Dodano: 19 grudnia 2010

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij