Dziś jest:

Odkryjmy wspólnie światBanerZEAS_OdkWspSwi

POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapotrzebowania  ze strony rodziców na intensywną stymulację rozwoju dziecka poprzez wychowanie przedszkolne. Wynika stąd konieczność upowszechnienia wychowania przedszkolnego, aby żadne dziecko nie było pozbawione możliwości uczestnictwa w dobrze zorganizowanej edukacji przedszkolnej, bowiem wiek dzieciństwa to okres największych i najistotniejszych zmian rozwojowych w całym cyklu życia człowieka. Doświadczenia zdobyte  przez dziecko w tym okresie pozostawiają trwały ślad w psychice, wyznaczają późniejsze postawy wobec siebie i innych, wobec otaczającego świata, zapewniają dobry start w edukacji szkolnej.
Z analizy danych wynika, że ok. 200 dzieci z terenów wiejskich Gminy Wołomin nie jest objętych żadną formą   edukacji  przedszkolnej. Dlatego też został przygotowany projekt, w ramach którego dzieci 3 i 4 – letnie zamieszkujące na terenach wiejskich Gminy Wołomin będą mogły uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zorganizowanych w pomieszczeniach szkół wiejskich.
Gmina tym projektem chciałaby doprowadzić do niwelowania barier dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie 6 punktów przedszkolnych w istniejących na obszarach wiejskich szkołach. Planuje się utworzenie 6 grup po 20 dzieci każda.
Cel główny projektu:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3-4 letnich z terenów wiejskich gminy Wołomin poprzez stworzenie warunków równego dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dzieci niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe:
1. Rozpoznawanie  i identyfikacja potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Wszechstronny indywidualny rozwój aktywności, cech osobowości oraz zdobywania wiedzy, zdolności adaptacyjnych w nowym środowisku, zgodnie z zasadą pedagogiki Marii Montessori – „Pomóż mi to zrobić samemu” poprzez:
1) rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie zmysłu obserwacji, pamięci, wyobraźni,
2)  pobudzanie kreatywności w rozwiązywaniu problemów oraz zdolności matematycznych;
3) kształcenie szacunku do siebie i innych, tolerancji, uczciwego współzawodnictwa, cierpliwości,  podejmowania decyzji, radzenia sobie z porażką;
4) kształcenie umiejętności niezbędnych w pracach w gospodarstwie domowym.
3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
4. Wyrównywanie dysproporcji uniemożliwiających indywidualny rozwój dziecka poprzez udostępnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno – logopedycznej.
5. Uświadomienie rodzicom równoprawnej roli matki i ojca w wychowaniu dziecka, doskonalenie umiejętności wychowawczych, wzmacnianie więzi rodzica/opiekuna z dzieckiem, nauka rozmowy z własnym dzieckiem i umiejętności słuchania go, aktywnego, wspólnego spędzania czasu oraz wsparcie matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.

Zajęcia dla dzieci będą prowadzone bezpłatnie, od października 2012 do czerwca 2013 roku przez 35 tygodni, 4 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, po 4 godziny dziennie.  W programie: zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zajęcia terapeutyczno – stymulacyjne, zabawy, wycieczki, zajęcia z psychologiem i logopedą. W trakcie zajęć dzieci otrzymają podwieczorek.
Rekrutacja:
Pełna informacja o realizowanym projekcie znajduje w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenach wiejskich, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie i  ZEASiP, stronach internetowych szkół wiejskich. Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się do szkół znajdujących się w ich wsiach po deklaracje udziału dziecka w projekcie (jak najszybciej). Rekrutację będzie prowadzić komisja składająca się z dyrektora szkoły, pedagoga i przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja będzie miała siedzibę w danej szkole wiejskiej.
Nabór dzieci do grup będzie otwarty, tj. bez względu na płeć, status społeczny, wykształcenie rodziców dzieci, stopień niepełnosprawności, czy praktyki religijne, z preferencją dla dzieci wywodzących się z rodzin niewydolnych wychowawczo, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, wielodzietnych, samotnych matek i ojców. Planuje się utworzenie łącznie 6 grup w: Czarnej, Zagościńcu, Duczkach, Starym Grabiu i Majdanie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dodano: 4 października 2012

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij